Privacy & Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en de praktijk heeft een lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
  • Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.
 2. De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).
 3. Delen met anderen
  Diëtistenpraktijk HRC zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk HRC heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

  Diëtistenpraktijk HRC zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden en mogelijk ook onderzoek. De gegevens zullen dan nooit herleidbaar zijn naar uzelf maar altijd anoniem verwerkt worden.
 4. Indien de cliënt niet op de afspraak kan verschijnen dient de cliënt de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of per mail. Wanneer de cliënt niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u uw afspraak afzegt en tevens aangeeft de behandeling te willen afsluiten, worden de administratieve kosten van afsluiten in rekening gebracht.
 5. De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht of de tijd die tijdens een huisbezoek heeft plaatsgevonden of de tijd die een telefonisch consult heeft geduurd én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (Dit geldt alleen voor het dieetadvies).
 6. Voor een huisbezoek worden aparte kosten in rekening gebracht. Deze kosten vallen eveneens binnen de vergoeding door de zorgverzekeraar. Lees hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden.
 7. Facturering van dieetadvisering vindt rechtstreeks via VECOZO plaats bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de cliënt de factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd.
 8. Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 9. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunt u indienen middels het klachtenformulier op onze website. Ze kunnen ook worden ingediend bij de klachtencommissie Paramedici eerstelijns, postbus 1161 3800 BD Amersfoort.
 10. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist of het secretariaat.

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Privacy Statement

Diëtistenpraktijk HRC gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk HRC dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk HRC heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk HRC bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk HRC zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk HRC heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk HRC zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft diëtistenpraktijk HRC een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk HRC blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor kwaliteitsdoeleinde versturen wij een vragenlijst over uw ervaringen van de begeleiding. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkhrc.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk HRC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via
het telefoonnummer 010-2025165 of via info@dietistenpraktijkhrc.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk HRC kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@dietistenpraktijkhrc.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Bron: NVD ( Nederlandse Vereniging van Diëtisten)

Privacy belofte van de diëtisten